ขนบธรรมเนียมประเพณีของทหารเรือ หมายถึง ประเพณี และพิธีต่าง ๆ ที่ได้ปฏิบัติติดต่อกันมาแต่ครั้งโบราณเป็นลำดับ ฉะนั้น ก่อนที่จะเข้าใจถึงขนบธรรมเนียมประเพณีของทหารเรือโดยแท้จริง จะต้องเข้าใจประวัติความเป็นมาของเรื่องแต่ละสาขาโดยสังเขป ประเพณีและพิธีการต่าง ๆ เมื่อรวมกันได้ก่อให้เกิดเป็น ขนบธรรมเนียมประเพณีของทหารเรือนั้น ซึ่งจะมีอยู่มากหลากหลาย สืบกันมาแต่ครั้งโบราณพร้อมด้วยเหตุผลต่างกันออกไป ไม่ในทางมารยาทก็ในทางความรู้สึก หรือไม่ก็ทางก่อให้เกิดประโยชน์ หรือหลายประการรวมกัน ในปัจจุบันนับว่าแพร่หลายไปทั่วโลก ในประเทศที่มี กองทัพเรือ บางอย่างก็มีปรากฏไว้เป็นลายลักษณ์อักษร บางอย่างก็ไม่ได้เขียนไว้ ประเพณีต่าง ๆ ไม่มีผลในทางบังคับเหมือนกฎหมายก็จริง แต่ก็เป็นที่ทราบและนิยมปฏิบัติกันมาก ทุกชาติทุกภาษาต่างก็มีประเพณีของตนเองไม่เหมือนกัน บางชาติอาจจะรับมาจากอีกชาติหนึ่ง และดัดแปลง บางสิ่งบางอย่างให้เหมาะสม แต่โดยเฉพาะประเพณีอันเกี่ยวกับทหารเรือแล้ว ส่วนใหญ่มีความคล้ายคลึงกัน ถึงแม้จะมีประเพณีอีกเป็นอันมากที่ยังไม่ได้รับรองเป็นทางการก็ตาม แต่ทหารเรือของประเทศทั้งหลายก็ไม่ยอมให้ประเพณีเหล่านั้นเปลี่ยนไป หรือ ทอดทิ้งละเลยให้สูญไปเสีย และเป็นหน้าที่ของผุ้ที่มามีชีวิตเป็นทหารเรือชั้นหลังทุกคน จะต้องพยายามศึกษาให้รู้และปฏิบัติตาม ราชนาวีไทยของเราได้ถือเอาแบบอย่างราชนาวีอังกฤษเป็นหลัก ขนบธรรมเนียมต่าง ๆ จึงคล้ายคลึงกัน ซึ่งขนบธรรมเนียมของอังกฤษส่วนใหญ่ ได้นิยมปฏิบัติกันแพร่หลายในหมู่ชาวเรือทั่วโลกในขณะนี้