ขนบธรรมเนียม ประเพณี ทหารเรือ

ภัยพิบัติในทะเลนั้นย่อมเกิดขึ้นได้ทุกโอกาส ฉะนั้นจึงถือเป็นประเพณีและมารยาทที่เรืออื่นจะต้องให้ความช่วยเหลือเรือที่เสียหาย และเมื่อผ่านกันย่อมแสดงความเคารพซึ่งกันและกัน เป็นการแสดงว่าจะให้ความช่วยเหลือและมีไมตรีจิตต่อกัน เรือสินค้าและเรือโดยสารต้องแสดงความเคารพเรือรบก่อนเสมอ ไม่ว่าจะเป็นเรือใหญ่เล็กอย่างใด โดยที่เรือรบนั้นไม่เพียงจะให้การช่วยเหลือภัยพิบัติอันเกิดขึ้นแก่เรือสินค้าเท่านั้น ยังให้ความคุ้มครองในกรณีที่เกิดโจรสลัดอีกด้วย การแสดงความเคารพนั้น ให้เรือสินค้าชักธงชาติลง 2 ใน 3 เรียกว่าสลุตธง และเรือรบรับสลุตธงด้วยการชักธงราชนาวีลง 1 ใน 3 อย่างไรก็ดี เมื่อเรือรบผ่านกับเรือสินค้าแล้วจะต้องระวังการสลุตธงด้วย หากเรือนั้นไม่รักษาประเพณีโดยไม่ทำการสลุตธงก่อนแล้ว ต้องถามไปทันที (Dip for Dip) สำหรับเรือรบต่อเรือรบนั้น ย่อมแสดงการเคารพกันตามชั้นของเรือและอาวุโสของผู้บังคับการเรือ ถ้าเป็นเรือรบต่างประเทศไม่ทราบชั้นและอาวุโส ให้ทำความเคารพพร้อมกันโดยให้ทหารยืนรายกราบเป่าแตรหรือนกหวีดแหล่งอ้างอิง

  • หนังสือ ขนบธรรมเนียมประเพณีทหารเรือ