ขนบธรรมเนียม ประเพณี ทหารเรือ

เนื่องจาก การที่ทหารต้องเดินบนดาดฟ้าใหญ่ทางกราบซ้าย นายทหารเดินทางกราบขวา ฉะนั้นเมื่อขึ้นเรือใหญ่หรือลงจากเรือใหญ่ก็ตาม จึงมีประเพณีปฏิบัติกัน ให้นายทหารใช้บันไดขวา พันจ่าใช้บันไดซ้าย จ่าและพลทหารโดยปกติต้องขั้นลงทางมุมกางออกไปจากกราบเรือ เพื่อใช้สำหรับผูกเรือเล็กประจำเรือ สำหรับจ่าและพลทหารถ้าจะใช้บันไดต้องใช้บันไดซ้ายและขออนุญาตก่อน เนื่องจากการได้รับอนุญาตและเคยชิน ทหารมักขึ้นลงทางบันไดซ้ายมากยิ่งขึ้น และการขออนุญาตนั้นจะใช้บันไดขวาก็ได้ตามเหตุการณ์ นอกจากการขึ้นลงดังกล่าวแล้ว ถ้าเป็นเรือรบขนาดใหญ่และมีนายทหารชั้นนายพลเรืออยู่ในเรือด้วย เรือบางลำมีบันไดโดยเฉพาะทางกราบขวาสำหรับนายพลเรือเท่านั้น ดังนั้น เพื่อสงวนสิทธิ์ไว้สำหรับผู้บังคับการเรือ และนายทหารเรือชั้นนายเรือให้มากยิ่งขึ้น เรือบางลำจึงอาจมีบันไดทางกราบซ้ายมากกว่าบันไดทางกราบขวาก็ได้ และจัดให้คนอื่นใช้กราบซ้ายให้มากที่สุดแม้แต่นายทหารสัญญาบัตรเอง และทุกคนเมื่อจะขึ้นเรือหรือไปจากเรือ ต้องหันหน้าไปกระทำความเคารพท้ายเรือด้วยเสมอแหล่งอ้างอิง

  • หนังสือ ขนบธรรมเนียมประเพณีทหารเรือ