ขนบธรรมเนียม ประเพณี ทหารเรือ

ในประเพณีโบราณ การไว้ทุกข์ของเรือแสดงด้วยการปล่อยให้เรืออยู่ในสภาพที่ไม่เป็นระเบียบ เช่น กระดกพรวนต่าง ๆ ขึ้นแนบเสา ปลดนบบรันออก ปล่อยให้หางเชือกห้อยเสาใหญ่ล้มไปทางกราบขวา เสาหัวล้มไปทางกราบซ้าย ทำการยิงปืนทุก 15 นาที ตั้งแต่ 0800 – ดวงอาทิตย์ตก และชักธงท้ายครึ่งเสา ในปัจจุบันคงเหลือเพียงชักธงครึ่งเสาเป็นประเพณีสากลของโลก รวมทั้งเรือสินค้าด้วย

ตามข้อบังคับทหาร ได้กำหนดเพิ่มเติมไว้ กล่าวคือ

  • สำหรับ ธงราว ให้ชักขึ้นเพียง 2 ใน 3 ของเสา
  • สำหรับเรือที่มีศพของผู้ที่มีธงหมายเกียรติยศ หรือตำแหน่งยศตาม พรบ.ธงอยู่ในเรือ ให้ชักธงหมายยศสำหรับผู้นั้นเพียงกึ่งเสา
  • เมื่อมีทหารประจำเรือ หรือข้าราชการที่โดยารมากับเรือถึงแก่กรรมในเรือนั้น ให้ชักธงกึ่งเสาในเวลาที่ยกศพลงจากเรือ สำหรับเรือที่จอดอยู่ในที่เดียวกันให้ปฏิบัติด้วย
  • ชักธงไว้ทุกข์ขณะไปจอดร่วมอ่าว ณ ต่างประเทศที่มีสัมพันธไมตรี และเรือรบหรือรัฐบาลนั้นๆ มีการชักธงไว้ทุกข์


แหล่งอ้างอิง

  • หนังสือ ขนบธรรมเนียมประเพณีทหารเรือ
  • ข้อบังคับทหาร ว่าด้วยการไว้ทุกข์ พ.ศ.2484