⇑ กำลังทางเรือ

ความเป็นมาของโครงการ

ตามยุทธศาสตร์กองทัพเรือ พุทธศักราช 2558 – 2567 โครงสร้างกำลังรบได้กำหนดให้มีเรือลากจูงสำหรับใช้ปฏิบัติราชการในพื้นที่ต่าง ๆ จำนวน 8 ลำ ซึ่งในปัจจุบันกองทัพเรือมีเรือลากจูงปฏิบัติราชการแล้ว จำนวน 6 ลำ และมีแผนปลดระวางประจำการ 1 ลำ ทำให้เหลือเรือลากจูงใช้ในราชการ เพียง 5 ลำ กองทัพเรือจึงมีความจำเป็นในการจัดหาเรือลากจูงขนาดกลางเพื่อมาทดแทน ซึ่งการต่อเรือหลวงตาชัย เรือลากจูงขนาดกลางลำนี้ จะทำให้มีเรือลากจูงที่เพียงพอต่อการสนับสนุนเรือขนาดใหญ่ และเรือดำน้ำที่กองทัพเรือจะได้รับมอบมาใช้ในอนาคต นอกจากนี้การต่อเรือหลวงตาชัย กองทัพเรือได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโดยใช้วิธีคัดเลือกจากบริษัท อู่ต่อเรือภายในประเทศ คือบริษัท เอเชียน มารีน เซอร์วิสส์ จำกัด (มหาชน) เพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมต่อเรือภายในประเทศ ให้มีความเข้มแข็ง ทั้งด้านองค์บุคคล องค์ความรู้ และช่วยลดการพึ่งพาจากต่างประเทศ อันจะนำไปสู่การพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เรือหลวงตาชัยต่อตามแบบเรือ Ramparts 3200 SD ทั้งนี้การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างดังกล่าว เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โปร่งใส เป็นธรรม และเป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐทุกประการ โดยจะเข้าประจำการที่กองเรือยกพลขึ้นบก และยุทธบริการ กองเรือยุทธการ

ขีดความสามารถ

 • สามารถเข้าดึงและดันเรือขนาดใหญ่ของกองทัพเรือ และรวมไปถึงเรือดำน้ำของกองทัพเรือ ได้อย่างคล่องตัวปลอดภัย และสามารถเคลื่อนที่ไปทางข้างได้
 • สามารถปฏิบัติงานในท่าเรือ และชายฝั่งได้ทั้งกลางวันและกลางคืน 
 • สามารถดับเพลิงไหม้ในเรือ ทั้งในเขตฐานทัพ ท่าเรือต่าง ๆ ของกองทัพเรือ ตลอดชายฝั่งได้
 • สามารถขจัดคราบน้ำมันในทะเลบริเวณท่าเรือและบริษัทได้
 • สามารถสนับสนุนภารกิจอื่นๆ ด้วยความสามารถที่มีอยู่ได้ หากมีความจำเป็น เช่น การลากเป้าในการฝึกยิงอาวุธ

คุณลักษณะของเรือ

 • ทั่วไป
  • หมายเลข 859
  • วางกระดูกงู 13 ก.ย. 2564
  • ปล่อยเรือลงน้ำ 25 ม.ค. 2566
  • ขึ้นระวางประจำการ 21 ส.ค.2566
  • ผู้สร้าง บริษัท เอเชียน มารีน เซอร์วิสส์ จำกัด (มหาชน)
 • คุณลักษณะทั่วไป
  • ความยาวตลอดลำ 31.50 เมตร
  • ความกว้าง 12.6 เมตร
  • กินน้ำลึก 4.50 เมตร
  • ความเร็วสูงสุด 12.10 นอต
  • ระยะปฏิบัติการไกลสุด 2,500 ไมล์ ที่ 7 นอต
  • กำลังดึง ไม่น้อยกว่า 55 เมตริกตัน
  • กำลังพลประจำเรือ 20 นาย
  • ปฏิบัติการต่อเนื่องได้ไม่ต่ำกว่า 3 วัน
  • ความคงทนทะเลในสภาวะทะเลระดับ 3
 • ระบบขับเคลื่อนและเครื่องจักรช่วย
  • เครื่องจักรใหญ่ดีเซล ที่มีมาตรฐานการปล่อยก๊าซตามข้อกำหนดขององค์กรทางทะเลระหว่างประเทศ ในระดับ IMO Tier II compliant จำนวน 2 เครื่อง มีระบบเลิกเครื่องฉุกเฉิน รุ่น MTU BLUE VISION LOP 14
  • ชุดขับเคลื่อนเป็นแบบ Azimuth Thruster แบบ Azimuth Stern Drive ประกอบ Kort Nozzle ตราอักษร SHOTTEL รุ่น SCHOTTEL SRP400 การหมุนของใบจักร เมื่อมองจากท้ายเรือ ใบจักรขวาจะหมุนตามเข็มนาฬิกา ใบจักรซ้าย จะหมุนทวนเข็มนาฬิกา สามารถบังคับเรือให้ไปทางข้างได้ ทั้งซ้ายและขวา
  • ระบบดับเพลิงภายนอกเรือ
 • เรือในชุดเดียวกัน

แหล่งอ้างอิง

 • https://www.navy.mi.th/
 • https://aagth1.blogspot.com/