⇑ บุคคลสำคัญ⇑ ทำเนียบนักเรียนนายเรือ


รายชื่อนักเรียนนายเรือ พ.ศ. 2522
(นักเรียนนายเรือรุ่น 77, เตรียมทหารรุ่น 20)

ลำดับที่ชื่อนามสกุลพรรค
1นนร.เศวตนันท์ประยูรรัตน์กล.
2นนร.นิพรสุขเกษตรนว.
3นนร.พิษณุสัญญฑิตย์นว.
4นนร.วิรุฬปั่นโภชากล.
5นนร.วุฒิพงศ์พงศ์สุวรรณนว.
6นนร.มนตรีจึงมั่นคงนว.
7นนร.พงศกรกุวานนท์นว.
8นนร.สุขสวัสดิ์สบายใจนว.
9นนร.ไชยนันท์นันทวิทย์นว.
10นนร.วศินสรรพ์จันทวรินทร์นว.
11นนร.กตัญญูศรีตังนันท์อศ.
12นนร.วีระยุทธวงศ์เทิดธรรมนว.
13นนร.วรวัฒน์สุขชัยกล.
14นนร.บรรจง(รัชฐ์ชัย)จันทร์ส่งเสริมกล.
15นนร.วินัยมณีพฤกษ์อศ.
16นนร.ภาวิช(กันต์พิพัฒน์)เทพกาญจนานว.
17นนร.ทวีทองประยูรกล.
18นนร.มงคลประยูรศุขนย.
19นนร.สมประสงค์นิลสมัยนว.
20นนร.นพรัตน์ถัดทะพงษ์นว.
21นนร.วิชยุทธจงพยุหะกล.
22นนร.ทศพลผลดีนย.
23นนร.เอกสารสาสกล.
24นนร.ลือชัยศรีเอี่ยมกูลนว.
25นนร.วรพลทองปรีชานว.
26นนร.สถาพรยิ้มแย้มสุขกล.
27นนร.สิทธิพรมาศเกษมนว.
28นนร.เอกอรรถศิลปาจารย์นย.
29นนร.บัณฑิตย์จันทโรจวงศ์นว.
30นนร.สุพจน์ภู่ระหงษ์นว.
31นนร.ปัญญาคลังแก้วกล.
32นนร.ไพบูลย์เปาโรหิตย์นย.
33นนร.สุรภักดิ์ธาราจันทร์นว.
34นนร.ชนินทร์ผดุงเกียรตินว.
35นนร.วราณัติวรรธนผลกล.
36นนร.พงษ์ศักดิ์จุลกาญจน์นว.
37นนร.อวิหิงส์จันทสิงห์กล.
38นนร.ภูมิพันธ์นิลกำแหงนย.
39นนร.เจริญพลคุ้มราษีนว.
40นนร.พงศชาญเพ็ชรเทศนว.
41นนร.เชษฐาใจเปี่ยมนว.
42นนร.คารพแหลมคมนว.
43นนร.บวรมัทวานุกูลนว.
44นนร.ปรีชาสมสุขเจริญอศ.
45นนร.พีระศักดิ์ศิลปกิจพธ.
46นนร.พิมลภู่เจริญนย.
47นนร.ชาติชายศรีวรขานนว.
48นนร.นรินทรการสมลาภนย.
49นนร.ดำรงค์(พีระ)อดุลยาศักดิ์นว.
50นนร.วุฒิศาสตร์ชวนะกล.
51นนร.ตนัยสุวรรณกนิษฐ์
52นนร.ศิริชัยเนยทองอศ.
53นนร.สุทธิชาติเข็มอนุสุขกล.
54นนร.ประมุขอินทรประเสริฐนย.
55นนร.สมชายณ บางช้างนว.
56นนร.รณรงค์สิทธินันทน์นย.
57นนร.ไกรศรีเกษรนว.
58นนร.สุรพงษ์พรหมแพทย์นย.
59นนร.มนฉานบุญญภัทโรกล.
60นนร.บัณฑิตวงษ์ทองดีพธ.
61นนร.กฤษณ์ศรีสัมฤทธิ์กล.
62นนร.เสนีย์มัชฌิมวงศ์นว.
63นนร.จักรกฤชมะลิขาวอศ.
64นนร.ยรรยงค์ปิ่นวิถีนย.
65นนร.ปริญญามีลักษณะพธ.
66นนร.อภิสิทธิ์สุนทรเรขานย.
67นนร.อาณัติวุทธิฉายนย.
68นนร.เอกสิทธิ์รอดอยู่กล.
69นนร.เนตรสัจจวาณิชย์กล.
70นนร.พิชิตวาดวารีนย.
71นนร.กวีองคะศิลป์กล.
72นนร.อนุชาติอินทรเสนนว.
73นนร.พัชรพงค์สุขอร่ามกล.
74นนร.ประพาฬพงศ์โภชนสมบูรณ์นว.
75นนร.เลิศศักดิ์พันธุ์พยัคฆ์พธ.
76นนร.วสันต์หรั่งรวมมิตร์กล.
77นนร.ก่อเกียรติปั้นดีนว.
78นนร.วิรัตน์(กิตติโชติ)วังแก้วหิรัญพธ.
79นนร.วิโรจน์เหลือวงศ์
80นนร.ไชยวุฒินาวิกาญจนะอศ.
81นนร.กิตติศักดิ์บุณย์เพิ่มพธ.
82นนร.จรัญกุลปราการพธ.
83นนร.รัฐเดชจุลวุฒิ
84นนร.โกเมศสะอาดเอี่ยมนย.
85นนร.เอนกอันสุขสันต์นย.
86นนร.วิจิตรพันธุรังษีพธ.
87นนร.คมสันเปรมกมลนย.
88นนร.ธนวัฒน์เหลืองทองคำพธ.
89นนร.สกลโตจำเริญนว.
90นนร.อัชฌบูรณ์เซ็นพานิชนว.
91นนร.คณบดีศิริเรืองพธ.
92นนร.สันติบุญนุชพธ.
93นนร.วศินบุญเนืองนว.
94นนร.อาคมภู่สุวรรณ์นย.
95นนร.ทรงพลศรีสำอางนว.
96นนร.ไพรัตน์พิกุลขาวพธ.
97นนร.วรงกรณ์โอสถานนท์นว.
98นนร.วีระพงษ์กองจันทร์ดี(ศรัณยูเศรษฐ์)กล.
99นนร.สาโรชพึ่งพานิชย์นย.
100นนร.สกลสิริปทุมรัตน์กล.
101นนร.สุทธิพงษ์อนันตชัยนย.
102นนร.ไพชยนต์จักรกลมนว.
103นนร.วัชรพงษ์ศศิธรนย.
104นนร.กิตติคุณนาคสุกนย.
105นนร.นภดล(อรรณพ)ยอดโตมรนย.
106นนร.พิสิษฐ์ทองดีเลิศนว.
107นนร.วรภพสภานนท์พธ.
108นนร.ภานพเนตรายนพธ.
109นนร.อภิชัยคล้ายแก้วนว.
110นนร.อุชลิตนิงสานนท์นย.
111นนร.ดิศรศักดิ์สมบูรณ์นย.
112นนร.อธิชัย(พิทักษ์พล)ยุวนะศิริ
113นนร.สายัณห์ไอยรารัตน์นย.
114นนร.วาสเทพแพทยานนท์พธ.
115นนร.วราห์แทนขำนว.
116นนร.มนัสวีบูรณพงศ์นว.
117นนร.ศราวุธกิ่งมณีพธ.
118นนร.สถาพรเทียนถาวร
119นนร.กิตติแนบเกษร
120นนร.จิรศักดิ์เมืองวัฒน์นย.
121นนร.พัลลภงามบุญกล.
122นนร.มานิตโกสีย์กล.
123นนร.สุชาติ(อุทัย)โสฬศกล.
124นนร.ชวาลย์เพ็ญพานิชตร.
125นนร.ดนัยผงทองตร.
126นนร.ถาวรถินถาวรตร.
127นนร.สหภูมิสง่าเมืองตร.
128นนร.สุวิทย์สาลีผลตร.
129นนร.ชาติชายชาติเวชตร.
130นนร.ธวัชชัยไทรกระจ่างตร.

แหล่งอ้างอิง

  • http://www.rtna.ac.th