⇑ บุคคลสำคัญ

 • พุทธศักราช 2441 – 2456 (นนร.รุ่น 1 – รุ่น 16)
 • พุทธศักราช 2457 (นนร.รุ่น 17)
 • พุทธศักราช 2458 (นนร.รุ่น 18)
 • พุทธศักราช 2459 (นนร.รุ่น 19)
 • พุทธศักราช 2460 (งดรับสมัคร นนร.)
 • พุทธศักราช 2461 (นนร.รุ่น 20)
 • พุทธศักราช 2462 (นนร.รุ่น 21)
 • พุทธศักราช 2463 (นนร.รุ่น 22)
 • พุทธศักราช 2464 (นนร.รุ่น 23)
 • พุทธศักราช 2465 (นนร.รุ่น 24)
 • พุทธศักราช 2466
 • พุทธศักราช 2467
 • พุทธศักราช 2468
 • พุทธศักราช 2469 (งดรับสมัคร นนร.)
 • พุทธศักราช 2470 (งดรับสมัคร นนร.)
 • พุทธศักราช 2471 (นนร.รุ่น 25)
 • พุทธศักราช 2472 (นนร.รุ่น 26)
 • พุทธศักราช 2473 (นนร.รุ่น 27)
 • พุทธศักราช 2474 (นนร.รุ่น 28)
 • พุทธศักราช 2475 (นนร.รุ่น 29)
 • พุทธศักราช 2476 (นนร.รุ่น 30,31)
 • พุทธศักราช 2477 (นนร.รุ่น 32)
 • พุทธศักราช 2478 (นนร.รุ่น 33 ต้นปี)
 • พุทธศักราช 2479 (นนร.รุ่น 33 ปลายปี)
 • พุทธศักราช 2480 (นนร.รุ่น 34)
 • พุทธศักราช 2481 (นนร.รุ่น 35)
 • พุทธศักราช 2482 (นนร.รุ่น 36)
 • พุทธศักราช 2483 (นนร.รุ่น 37 ต้นปี – ปลายปี, น.ต.ร. รุ่น 1 – 2)
 • พุทธศักราช 2484 (นนร.รุ่น 38, น.ต.ร. รุ่น 3)
 • พุทธศักราช 2485 (นนร.รุ่น 39, น.ต.ร. รุ่น 4)
 • พุทธศักราช 2486 (นนร.รุ่น 40, น.ต.ร. รุ่น 5)
 • พุทธศักราช 2487 (นนร.รุ่น 41 – 42, น.ต.ร. รุ่น 6 – 7)
 • พุทธศักราช 2488 (นนร.รุ่น 43, น.ต.ร. รุ่น 8)
 • พุทธศักราช 2489 (นนร.รุ่น 44, น.ต.ร. รุ่น 9)
 • พุทธศักราช 2490 (นนร.รุ่น 45, น.ต.ร. รุ่น 10)
 • พุทธศักราช 2491 (นนร.รุ่น 46, น.ต.ร. รุ่น 11)
 • พุทธศักราช 2492 (นนร.รุ่น 47, น.ต.ร. รุ่น 12)
 • พุทธศักราช 2493 (นนร.รุ่น 48, น.ต.ร. รุ่น 13)
 • พุทธศักราช 2494 (นนร.รุ่น 49, น.ต.ร. รุ่น 14)
 • พุทธศักราช 2495 (นนร.รุ่น 50, น.ต.ร. รุ่น 15)
 • พุทธศักราช 2496 (นนร.รุ่น 51, น.ต.ร. รุ่น 16)
 • พุทธศักราช 2497 (นนร.รุ่น 52, น.ต.ร. รุ่น 17)
 • พุทธศักราช 2498 (นนร.รุ่น 53, น.ต.ร. รุ่น 18)
 • พุทธศักราช 2499 (นนร.รุ่น 54, น.ต.ร. รุ่น 19)
 • พุทธศักราช 2500 (นนร.รุ่น 55, น.ต.ร. รุ่น 20)
 • พุทธศักราช 2501 (นนร.รุ่น 56, น.ต.ร. รุ่น 21)
 • พุทธศักราช 2502 (นนร.รุ่น 57, น.ต.ร. รุ่น 22)
 • พุทธศักราช 2503 (นนร.รุ่น 58, นตท. รุ่น 1)
 • พุทธศักราช 2504 (นนร.รุ่น 59, นตท. รุ่น 2)
 • พุทธศักราช 2505 (นนร.รุ่น 60, นตท. รุ่น 3)
 • พุทธศักราช 2506 (นนร.รุ่น 61, นตท. รุ่น 4)
 • พุทธศักราช 2507 (นนร.รุ่น 62, นตท. รุ่น 5)
 • พุทธศักราช 2508 (นนร.รุ่น 63, นตท. รุ่น 6)
 • พุทธศักราช 2509 (นนร.รุ่น 64, นตท. รุ่น 7)
 • พุทธศักราช 2510 (นนร.รุ่น 65, นตท. รุ่น 8)
 • พุทธศักราช 2511 (นนร.รุ่น 66, นตท. รุ่น 9)
 • พุทธศักราช 2512 (นนร.รุ่น 67, นตท. รุ่น 10)
 • พุทธศักราช 2513 (นนร.รุ่น 68, นตท. รุ่น 11)
 • พุทธศักราช 2514 (นนร.รุ่น 69, นตท. รุ่น 12)
 • พุทธศักราช 2515 (นนร.รุ่น 70, นตท. รุ่น 13)
 • พุทธศักราช 2516 (นนร.รุ่น 71, นตท. รุ่น 14)
 • พุทธศักราช 2517 (นนร.รุ่น 72, นตท. รุ่น 15)
 • พุทธศักราช 2518 (นนร.รุ่น 73, นตท. รุ่น 16)
 • พุทธศักราช 2519 (นนร.รุ่น 74, นตท. รุ่น 17)
 • พุทธศักราช 2520 (นนร.รุ่น 75, นตท. รุ่น 18)
 • พุทธศักราช 2521 (นนร.รุ่น 76, นตท. รุ่น 19)
 • พุทธศักราช 2522 (นนร.รุ่น 77, นตท. รุ่น 20)
 • พุทธศักราช 2523 (นนร.รุ่น 78, นตท. รุ่น 21)
 • พุทธศักราช 2524 (นนร.รุ่น 79, นตท. รุ่น 22)
 • พุทธศักราช 2525 (นนร.รุ่น 80, นตท. รุ่น 23)
 • พุทธศักราช 2526 (นนร.รุ่น 81, นตท. รุ่น 24)
 • พุทธศักราช 2527 (นนร.รุ่น 82, นตท. รุ่น 25)
 • พุทธศักราช 2528 (นนร.รุ่น 83, นตท. รุ่น 26)
 • พุทธศักราช 2529 (นนร.รุ่น 84, นตท. รุ่น 27)
 • พุทธศักราช 2530 (นนร.รุ่น 85, นตท. รุ่น 28)
 • พุทธศักราช 2531 (นนร.รุ่น 86, นตท. รุ่น 29)
 • พุทธศักราช 2532 (นนร.รุ่น 87, นตท. รุ่น 30)
 • พุทธศักราช 2533 (นนร.รุ่น 88, นตท. รุ่น 31)
 • พุทธศักราช 2534 (นนร.รุ่น 89, นตท. รุ่น 32)
 • พุทธศักราช 2535 (นนร.รุ่น 90, นตท. รุ่น 33)
 • พุทธศักราช 2536 (นนร.รุ่น 91, นตท. รุ่น 34)
 • พุทธศักราช 2537 (นนร.รุ่น 92, นตท. รุ่น 35)
 • พุทธศักราช 2538 (นนร.รุ่น 93, นตท. รุ่น 36)
 • พุทธศักราช 2539 (นนร.รุ่น 94, นตท. รุ่น 37)
 • พุทธศักราช 2540 (นนร.รุ่น 95, นตท. รุ่น 38)
 • พุทธศักราช 2541 (นนร.รุ่น 96, นตท. รุ่น 39)
 • พุทธศักราช 2542 (นนร.รุ่น 97, นตท. รุ่น 40)
 • พุทธศักราช 2543 (นนร.รุ่น 98, นตท. รุ่น 41)
 • พุทธศักราช 2544 (นนร.รุ่น 99, นตท. รุ่น 42)
 • พุทธศักราช 2545 (นนร.รุ่น 100, นตท. รุ่น 43)
 • พุทธศักราช 2546 (นนร.รุ่น 101, นตท. รุ่น 44)
 • พุทธศักราช 2547 (นนร.รุ่น 102, นตท. รุ่น 45)
 • พุทธศักราช 2548 (นนร.รุ่น 103, นตท. รุ่น 46)
 • พุทธศักราช 2549 (นนร.รุ่น 104, นตท. รุ่น 47)
 • พุทธศักราช 2550 (นนร.รุ่น 105, นตท. รุ่น 48)
 • พุทธศักราช 2551 (นนร.รุ่น 106, นตท. รุ่น 49)
 • พุทธศักราช 2552 (นนร.รุ่น 107, นตท. รุ่น 50)
 • พุทธศักราช 2553 (นนร.รุ่น 108, นตท. รุ่น 51)
 • พุทธศักราช 2554 (นนร.รุ่น 109, นตท. รุ่น 52)
 • พุทธศักราช 2555 (นนร.รุ่น 110, นตท. รุ่น 53)
 • พุทธศักราช 2556 (นนร.รุ่น 111, นตท. รุ่น 54)
 • พุทธศักราช 2557 (นนร.รุ่น 112, นตท. รุ่น 55)
 • พุทธศักราช 2558 (นนร.รุ่น 113, นตท. รุ่น 56)
 • พุทธศักราช 2559 (นนร.รุ่น 114, นตท. รุ่น 57)